Високотехнологичен парк

Център по нисковъглеродна енергия за транспорта и бита

Научно-производствената лаборатория „Център по нисковъглеродна енергия за транспорта и бита ” на ВТП ТУВ ЕООД е създадена през 2021 г. Тя е приложение на Националната научна програма "Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" ,която е одобрена с РМС № 577 на Министерския съвет на Република България от 2018 г. Развива се в Технически университет- Варна и се администрира от Високотехнологичен парк Технически университет Варна ЕООД.


Тя предлага сформирането на екипи за комплексно обслужване в областите на изследванията и установяване на производствените характеристики на системи за добив и преобразуване на нисковъглеродна енергия. Предлага търсене на източници за финансиране , участие в европейски инициативи и консултиране. За постигането на целите си се сформират работни групи от специалисти с необходимото образование, квалификация и професионален опит.

Политиката на фирмата се основава на коректност във взаимоотношенията, взаимноизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти и непрекъснато развитие.


Дейности:

Участие в проекти за научна развойна дейност по обследване на съоръжения и системи за добив и преобразуване на нисковъглеродна енергия за транспорта и бита. То има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението и да посочи демонстрираните производствени характеристики. Центърът по нисковъглеродна енергия за транспорта и бита създава условия за свързване на индустрията с образованието чрез прилагане на високотехнологични, екологични и иновативни технологии.


За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Пламен Парушев
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 0899/ 904 941, 052/ 383 573, 052/ 383 382


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД