VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Енергийна ефективност

НПЛ „Енергийна ефективност”  на ВТП ТУВ ЕООД  е създадена през 2005 г. в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за енергийна ефективност. Акредитирана е от Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/ и е вписана в публичния регистър на фирмите по чл. 16, ал. 5 от ЗЕЕ под рег. № 00041 и притежава:

Тя предлага комплексно обслужване в областите на енергийната ефективност: одитирането, финансирането, консултирането и др. За постигането на целите си са сформирани екипи от специалисти с необходимото образование, квалификация и професионален опит, преминали допълнителни квалификационни степени.

Политиката на фирмата се основава на коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти, непрекъснато развитие.

Дейности:

  • Обследване на сгради
    Обследването има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително намаляване на енергопотреблението.
  • Сертифициране на сгради
    Сертификат за енергийните характеристики на обектите се издава след провеждане на детайлно обследване на енергийната ефективност по смисъла на ЗЕЕ и Наредба № РД-16-295 от 1 април 2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективонст.
  • Паспортизация на сгради
    Енергийният паспорт на нови и съществуващи сгради /строежи/ се издава след провеж-дане на обследване на енергийната ефективност от фирми, акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/ по чл.16, ал.5 от ЗЕЕ.

За контакти:

Ръководител: гл. ас. инж. Пламен Парушев
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 383 573
GSM 0899/ 904 941


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД