Високотехнологичен парк

Енергийна ефективност

НПЛ „Енергийна ефективност” на ВТП ТУВ ЕООД е създадена през 2005 г. в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за енергийна ефективност. Акредитирана е от Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/ и е вписана в публичния регистър на фирмите по чл. 43, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 от ЗЕЕ под рег. № 00041 и притежава:


Акредитирана е от Агенцията за енергийна ефективност /АЕЕ/ и е вписана в публичния регистър на фирмите по чл. 59, ал. 1 от ЗЕЕ под рег. № 00063 за обследване на предприятия , промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Тя предлага комплексно обслужване в областите на енергийната ефективност: одитирането, финансирането, консултирането и др. За постигането на целите си са сформирани екипи от специалисти с необходимото образование, квалификация и професионален опит, преминали допълнителни квалификационни степени.

Политиката на фирмата се основава на коректност във взаимоотношенията, взаимноизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти, непрекъснато развитие.


Дейности:
Енергийна ефективност 1

Обследване на сгради или промишлени системи

Обследването има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително намаляване на енергопотреблението.

Енергийна ефективност 2

Сертифициране на сгради или промишлени системи

Сертификат за енергийните характеристики на обектите се издава след провеждане на детайлно обследване на енергийната ефективност по смисъла на ЗЕЕ : Наредба № РД-16-1594 от 13 ноември 2013 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност и Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г. за сертифициране на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление.

Енергийна ефективност 3

Паспортизация на сгради

Енергийният паспорт на нови и съществуващи сгради /строежи/ се издава след провеждане на обследване на енергийната ефективност от фирми, акредитирани и вписани в публичния регистър на Агенцията по енергийна ефективност /АЕЕ/.


За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Пламен Парушев
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 0899/ 904 941, 052/ 383 573, 052/ 383 382


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД