VTP
Home | Courses | Конференции / Conferences | Certificates | TU - Varna     EN
Laboratories

Консултации при създаване, развитие и оценка на системи за управление

Предмет на дейност

 • Консултации при:
  • Разработка, внедряване и развитие на системи за управление в съответствие с:
   • Системи за управление на качеството (ISO 9001:2008);
   • Системи за управление на околната среда (ISO 14001:2004);
   • Системи за безопасност на храните (HACCP, ISO 22000:2005, IFS);
   • Системи за безопасни условия на труд (BS OHSAS 18001:2007);
   • Добри производствени и други практики и програми (GMP).
  • Разработка на интегрирани системи за управление;
  • Подготовка за ресертификация на системи за управление и преминаване към новите стандарти;
  • Акредитация на лаборатории;
  • СЕ – маркинг;
  • Компютърна интеграция на системи за управление;
  • Разработка на проекти за подобряване на качеството.
 • Обучение в областта на управление на качеството за:
  • Разработка и внедряване на системи по качеството;
  • Преход на съществуващи системи към нови стандарти;
  • Вътрешни одитори;
  • Специални методи за управление на качеството;
  • Статистически методи за управление на качеството;
  • Анализ на риска на проекти и процеси.
 • Оценка на системи за управление на качеството;
 • Разработка на софтуер за управление на качеството, безопасността и околна среда;
 • Разработка на компютърно интегрирани системи по качеството.

Квалификация

Успехът ни се основава на натрупания опит и знания на своите експерти (Водещи консултанти), в съчетание с амбициозността на по-младшите сътрудници, както и желанието им за усвояване на специфични познания в областта на управлението и прилагането на нови методи и подходи при реализиране на проектите. Водещите консултанти на фирмата притежават академичен опит и задълбочени теоретични и практически познания за основните методи и подходи използвани при изграждането, внедряването, одитирането и сертифицирането на Системите за управление. В зависимост от спецификата на всеки проект се подбира екип от консултанти, ръководени от Водещ консултант, притежаващ необходимия опит и квалификация в дадената област.

Опит

Водещите консултанти са взели участие в разработването, внедряването и други дейности на внушителен брой Системи за управление във всички сфери на бизнеса и услугите, във всякакъв тип и размер организации: машиностроене, корабостроене, строителство, услуги и търговия, ремонтни дейности, общински администрации и др., включително “КРЗ –Одесос”АД; “МТГ-Варна” АД; “Корабно Машиностроене” АД; „Булярд Корабостроителна Индустрия” АД; “Ретех” СД; “Инхом 98” ООД; “Плазма Е” ООД; “Технически Университет –Варна; Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър”; УМБАЛ „Свети Георги” Пловдив; „Хидрострой” АД Варна, „Пътстрой” ООД Варна, “ЛУКОИЛ НЕФТОХИМ Бургас”, “Хидравлон-1” ООД, “Синета” и др.

За контакти:

Ръководител: доц. д-р инж. Кирил Киров
Адрес: 9010 Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон/ факс: 052/ 302 738
GSM 0887 519 300
e-mail: [email protected]


Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД