Високотехнологичен парк

Материалознание и механични технологии


Научно-изследователската дейност на групата е насочена към:
  • Синтезиране и изследване на метали и сплави от областта на металолеенето;/
  • Разработване и изследване на методи за получаване на издeлия чрез леене;
  • Разработване и изследване термичната обработка на метали и сплави;
  • Изследване и определяне структурата и свойствата на метали и сплави.
Приложната дейност на групата включва:
  • Разработване на технологии за производство на наукоемки изделия със заготовка отливка и изработване на изделията;/
  • Разработване на технологии и изработване на изделия от нелегирани, нисколегирани и високолегирани стомани и сиви чугуни;
  • Разработване на технологии и изработване на изделия от чугуни със сфрогроидална или вермикулярна форма на графита и с желан от клиента тип на металната основа: феритна перлитна, мартензитна, бейнитна;
  • Разработване и изпълнение на технологии за термична обработка на метали и сплави;
  • Изследване на метали и сплави чрез определяне на микроструктурата, фазовото им състояние и свойства;
  • Експертни оценки при замяна на материала, окачествяване на продукция, уставовяване на причините за възникване на аварии.

При разработването на технологии и изработването на изделия групата обхваща целия производствен цикъл: проектиране и изработване на леярска екипировка, получаване на заготовката, механична обработка, термична обработка, размерен контрол, контрол на материала и други.

Материалознание и механични технологии

За контакти:
Ръководител: ст.н.с. д-р инж. Росица Иванова
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Телефон: 052/ 383 584
Факс: 052/ 302 794
GSM: 0887/ 360 112, 0887/ 958 740
e-mail: [email protected]; [email protected];


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД