VTP
Начало | Курсове | Конференции / Conferences | Сертификати | ТУ - Варна     EN
Начало

За нас

С решение на Варненски окръжен съд от 05.07.2001 г. е регистрирано по Търговския закон Еднолично дружество с ограничена отговорност "Технически университет Варна", с едноличен собственик Технически университет - Варна. Дружеството е преименувано на "Високотехнологичен парк - Технически университет Варна" ЕООД и, както е записано в решението на съда, "HIGH-TECHNOLOGY PARK TU VARNA" Ltd. Новото наименование отразява по-пълно и по-точно възможностите на университета и неговия академичен състав за решаване на научни и научно-приложни проблеми в реалната сфера.

Предметът на дейност на дружеството е научноизследователска, проектантска и внедрителска дейност; консултантска дейност; котролиране и сертифициране на материали, съоръжения и продукция на всички фази от проектирането, производството и експлоатацията им, както и други дейности и услуги, незабранени със закон.

Дружеството е една форма на организация на научноизследователска дейност и е в синхрон с цялостното развитие на Университета. Чрез ВТП - ТУВ ЕООД се извършват широк кръг дейности, включително и чрез международно договаряне, както и процедури за обществени поръчки, по общия ред за юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

 

По-значимите за страната и региона направления в дейността на ВТП-ТУВ ЕООД са:

  • Технологии за отливане и точно обработване на инструментална екипировка;
  • Технологични процеси за химикотермична обработка, заваряване, покрития на метали;
  • Системи за диагностика на енергийни обекти;
  • Вибродиагностика на технически обекти;
  • Системи за автоматично управление на технологични процеси;
  • Системи за контрол и управление на енергийни обекти;
  • Програмно осигуряване за различни технологични, енергийни и транспортни обекти;
  • Производство и ремонт на машини и съоръжения за промишлеността;
  • Разработки в областта на екологията и други.

 

За контакти с администрацията:

"Високотехнологичен парк - Технически университет Варна" ЕООД
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
Управител: доц. д-р инж. Йончо Каменов
Гл. счетоводител: +359 52 302 788, вътр. 532 - Нилияна Петрова
Техн. секретар: +359 52 302 794, вътр. 389 - Блага Вълева
e-mail: [email protected]; [email protected]

Webmaster | ©2009 ВТП - ТУВ ЕООД