Високотехнологичен парк

Електроенергийни системи

Колективът се състои от шест души - професор д.т.н., двама доцента, главен асистент, асистент и докторант, и е специализиран в следните области:

Разработване на специализиран софтуер за нуждите на електроенергетиката;
Изчисляване и анализиране на:
 • установени режими: нива на напреженията; целесъобразни регулировъчни отклонения на мрежовите трансформатори; загуби на мощност и енергия при преноса и разпределението на електрическата енергия; целесъобразна компенсация на реактивни мощности;
 • аварийни режими: къси съединения; земни съединения; прекъсване на фазни тоководи; сложни видове повреди, включително и в вятърни и фотоволтаични централи;
 • оптимални настройки на АРВ и PSS;
 • устойчивост при малки смущения (статична устойчивост);
 • устойчивост при големи смущения (динамична устойчивост);
 • робастна устойчивост на електроенергийната система;
Предпроектни проучвания и проектиране на:
 • кабелни и въздушни електропроводи до 400 kV;
 • трафопостове и възлови подстанции;
 • подстанции с напрежение до 400 kV.
Консултации и обучения в областта на електроенергетиката.
Electric Power Systems1
Electric Power Systems1
Electric Power Systems3

Някои от по-големите проекти, по които е работил екипа, са:

 • Подобряване регулирането на честотата в ЕЕС на Турция за синхронна работа с UCTE – заявител ЕСО-ЕАД
 • Изследване на колебателната статична устойчивост на старата и новата част на АЕЦ „Козлодуй” – заявител АЕЦ „Козлодуй”
 • Изследване на действието на системните стабилизатори PSS-2A в електрическата централа ЕЙ И ЕС-3C МАРИЦА ИЗТОК 1 ЕООД чрез подробен математичен модел и предложение за целесъобразни настройки, които по-добре ще демпфират електромеханичните колебания на агрегатите в централата – заявител „ЕЙ И ЕС-3C Марица Изток 1” ЕООД
 • Разработка на научна методика и програмно осигуряване за определяне на целесъобразните настройки на системите за автоматично регулиране на възбуждането (АРВ), включи­телно и на системните стабилизатори (PSS), в електрическите централи на Р.България – заявител НЕК-АД
 • Разширяване на възможностите на програмата NASAVR за изчисляване на параметрите на автоматичните регулатори на възбуждане и системните стабилизатори – заявител НЕК-АД
 • Обучение на специалистите от ЦДУ и ТДУ на тема „Съвременни методи за анализ и управление на преходните процеси в ЕЕС в среда MATLAB“ – заявител ЕСО-ЕАД
 • Еквивалентно представяне на ветроенергиен парк „Свети Никола”със синхронни генератори за целите на изчисляване на режимите на къси съединения – заявител „ЕЙ И ЕС Гео Енерджи” ЕООД
 • Еквивалентно представяне на ветропарк „Ветроком” със синхронен генератор за целите на изчисляване на режимите на късо съединение
 • Еквивалентно представяне на соларен парк „Самоводене” със синхронни генератори за целите на изчисляване на режимите на късо съединение
 • Изследване режимите на работа на мрежа 110 kV, собственост на „Мини Марица изток” ЕАД и захранващите я генератори в условията на компенсиране на реактивните мощности – заявител „Мини Марица Изток” ЕАД
 • Изследване и анализ на проблема за увеличаване на заплащаната реактивна ел. енергия на ТРЛК Върбица, появил се след преместване на точката на търговско измерване на енергията на обекта и предлагане на мерки за преодоляването му – заявител ДП „Ръководство на въздушното движение”
 • Изследване на условията за автоматично резервиране на захранването на подстанция 223 ­– заявител „Нефтохим” АД
 • Изследване на мрежи средно напрежение в НЕК-ЕАД, клон „Електроснабдяване” гр.Добрич – заявител НЕК-ЕАД
 • Прогнозиране и планиране загубите на електрическа енергия в разпределителните мрежи ниско напрежение – заявител НИППИЕС „Енергопроект”
 • Временна схема за захранване на консуматори “Летищен радар”, “Къндишън Главна зала”, “Главна командна зала” и “Котелно” от електрическата мрежа 20 kV и дизел-генератор C 1250 – заявител ДП „Ръководство на въздушното движение”
 • Определяне на пре­на­преженията и токовете на земно съединение в подстанции „Старо Оряхово” и „Долен Чифлик” – заявител НЕК-АД
 • Изчисляване на земни съединения в кабелната разпределителна мрежа средно напрежение на п/ст "Шумен-1” и консултация по методиката за изчисленията – заявител НЕК-АД
 • Изготвяне на експертна оценка за състоянието и допустими режими на дизел-генератор C 1250 – заявител ДП „Ръководство на въздушното движение”
 • Програма за проектиране на механичната част на въздушни електропроводи за 20 kV – заявител НЕК-АД
 • Разработване на софтуер за проверка съответствието на електрическите централи с мрежовите кодекси – заявител Siemens SI DG PTI
 • Разработване на софтуер за анализ на субсинхронни резонанси в електроенергийните системи –  заявител Siemens SI DG PTI
 • Разработване на софтуер за настройка на системни стабилизатори PSS–  заявител Siemens SI DG PTI
 • Разработване на софтуер за настройка на системни стабилизатори PSS –  заявител General Electric
Electric Power Systems4
Electric Power Systems5
Electric Power Systems6