Високотехнологичен парк

Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения


Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения

С НПЛ “Виброконтрол и диагностика на машини и съоръжения” предлага решаването на следните научно-изследователски и инженерни задачи на проектирането и експлоатацията на машините и съоръженията:

 • Статичен и динамичен линеен и нелинеен анализ на конструкции по метода на крайните елементи:
  • определяне на статичното напрегнато и деформирано състояние на конструкции от действието на външни сили, кинематични премествания, топлинно натоварване;
  • определяне на честотите и формите на свободните трептения на конструкции;
  • определяне на динамичното напрегнато и деформирано състояние на конструкции от действието на променливи във времето сили, кинематични премествания и земетръс;
  • определяне на температурното поле в конструкции;
  • определяне на товароносимостта на конструкции по метода на линейно сумиране на повредите от умора на материала;
  • оптимизация на конструкции.
 • Експериментално изследване на статичното и динамичното напрегнато и деформирано състояние и шума на машини и съоръжения:
  • измерване на вибрации на машини, тръбопроводи и съоръжения;
  • модален анализ на конструкции;
  • статично и динамично тензометриране;
  • ускорени ресурсни изпитания на елементите на конструкциите;
  • измерване на шум.
 • Виброконтрол и диагностика:
  • периодичен виброконтрол на машини и съоръжения;
  • техническа диагностика на машини и съоръжения;
  • идентификация на параметрите на машини и съоръжения;
  • разработване на норми за допустими нива на вибрациите на тръбопроводи и съоръжения;
  • балансиране на роторни машини в собствени опори;
  • напрегнат монтаж на валопроводи.
 • Разработване на технически решения за подобряване на вибрационното състояние на машини и съоръжения и осигуряване на надеждната им експлоатация
 • Разработване на технически решения за понижаване на нивото на шума в промишлени, обществени и жилищни сгради. Проектиране на противошумов комплекс
 • Оценка на текущото техническо състояние и остатъчния ресурс на машини, съдове под налягане, апарати и тръбопроводи
 • Проектиране и разработване на демпфери за противоземетръсно и противовибрационно укрепване на тръбопроводи и конструкции
 • Оценка на въздействието върху околната среда по компонентите вибрации и шум

За контакти:
Ръководител: доц. д-р инж. Христо Пировски
Адрес: гр. Варна, ул. "Студентска" 1
GSM: 0889 800 853
e-mail: [email protected];


Copyright © 2022 ВТП-ТУВ ЕООД